Career Ready

Career Ready

Prifysgol, prentisiaeth neu’r byd gwaith? Bydd Career Ready yn eich helpu i gyflawni eich amcanion.

Mae Career Ready yn trawsnewid cyfleoedd bywyd pobl ifanc Coleg Caerdydd a’r Fro. Drwy greu cyswllt rhwng myfyrwyr a gwirfoddolwyr o’r byd busnes, maent yn datblygu sgiliau, hyder ac ymddygiad er mwyn gallu cystadlu wrth adael y coleg. Mae Career Ready yn rhaglen y mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ei gynnig i fyfyrwyr 16-19 oed sy’n ymuno â chwrs. Mae yna amcanion syml ynghlwm â’r rhaglen Career Ready:

 • Cyfleoedd cyflogaeth gwell ar gyfer pobl ifanc yn y DU
 • Mwy o bobl ifanc yn y DU sy’n barod am y byd gwaith

"Mae miloedd o wirfoddolwyr o’n rhwydwaith o gefnogwyr cenedlaethol a lleol yn cyfrannu eu hamser, sgiliau a brwdfrydedd i wneud gwir wahaniaeth i fywydau myfyrwyr."

Anne Spackman | Prif Weithredwr, Career Ready

Waeth beth yw’r llwybr rydych am ei ddilyn, boed yn brifysgol, prentisiaeth neu’r byd gwaith - mae Career Ready yn dysgu i fyfyrwyr sut i gyflawni’r nodau hynny.

Drwy gymryd rhan yn ein rhaglen, mae gan fyfyrwyr fynediad at ddosbarthiadau meistri yn CAVC ac ar safleoedd allanol. Bob blwyddyn, mae Career Ready yn cynnal  trip ymweliad â Llundain am ddiwrnod o rwydweithio a llawer iawn mwy. Byddwch yn dysgu llawer drwy ein dosbarthiadau meistri:

 • Gwella eich CV
 • Gweithio ar eich brand
 • Sgiliau cyfweld
 • Gwella hyder
 • Ysgogi eich hun a llawer iawn mwy

 

Mae’r rhaglen Career Ready hefyd yn cynnig cynllun mentora. Bydd bob myfyriwr yn cael y cyfle i gael eu paru gyda gweithiwr proffesiynol o amrywiol gefndiroedd busnes. Mae hyn yn caniatáu myfyrwyr i ddysgu gan bobl sy’n gweithio yn uniongyrchol mewn gwaith sydd o ddiddordeb iddynt. Bydd y cyswllt uniongyrchol yma gyda phobl broffesiynol yn gam cyntaf i fyfyrwyr gymryd cyfrifoldeb a chychwyn ar eu dyfodol.

Mae’r rhaglen Career Ready ar gyfer myfyrwyr sydd a’r potensial i lwyddo, sydd angen arweiniad a chyfleoedd i gystadlu yn deg am y gyrfaoedd gorau yn y wlad.

 

career_grad_banner.jpg

‘Dwi’n berson cwbl wahanol i beth oeddwn i ar gychwyn y rhaglen. Roeddwn wedi colli fy ffordd ac yn gweithio mewn siop ar y lleiafswm cyflog. Newidiodd y 18 mis canlynol fy mywyd. Beth arhosodd gyda mi fwyaf oedd faint mae fy mentor wedi fy helpu i wella fy hyder.’

Megan Harrington | cyn fyfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro, nawr yn astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Greenwich

Arferai Megan Harrington fod yn fyfyriwr yn CAVC a hi yw un o’n straeon llwyddiant mwyaf. Roedd Megan yn swil iawn ac yn ansicr beth y galla ei gyflawni yn ei bywyd cyn ymuno â’r rhaglen Career Ready. Bellach mae hi’n astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Greenwich – llwyddiant ysgubol.

Ar ôl cymryd rhan mewn dosbarth meistri, cynllun mentora a llawer iawn mwy, enillodd Megan Wobr Syr Winfred Bischof ar gyfer Career Ready yn y seremoni wobrwyo yn Llundain yn 2016. Roedd y wobr yn gydnabyddiaeth o’r llwyddiant a’r datblygiad y bu i Megan ei ddarganfod drwy’r rhaglen Career Ready.

Ymwelodd Megan ag Efrog Newydd yr haf hwnnw - gwobr am siwrnai Career Ready drawsnewidiol a gwych! Ers llwyddiant Megan, rydym wedi cael tri enillydd rhanbarthol ar gyfer Gwobr Syr Winfred Bischoff.

Yn ystod cyfnod lle mae pobl ifanc yn ei chae hi’n anodd sicrhau cyflogaeth a bod cael dealltwriaeth dda o’r gweithle yn bwysicach nag erioed, mae’r digwyddiadau rydym yn eu cynnal yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn gyfle gwych i fyfyrwyr ymarfer rhyngweithio a darganfod mwy am y math o sgiliau mawr y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Ydych chi eisiau:

 • Darganfod eich potensial a chynyddu dyheadau?
 • Datblygu sgiliau a phrofiadau cyflogaeth?
 • Budd o gael mentor a swydd?
 • Profi cyfleoedd cyffrous a all newid eich bywyd a phrofiadau gwaith yn y byd go iawn?

Ymunwch â ni yn Career Ready i roi hwb i’ch gyrfa.

"Mae Career Ready wedi fy helpu i dyfu mewn hyder a newid fy ffordd o chwilio am yrfa. Mae wedi fy helpu i sicrhau cyfleoedd ar gyfer y dyfodol na fyddwn wedi gwybod amdanynt heblaw am Career Ready."

Kathryn Parker | cyn fyfyrwir Career Ready

• Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn aelod o Career Ready UK ers 2009.
• Mae Career Ready UK yn elusen genedlaethol sy’n cysylltu addysgu gyda busnes i baratoi pobl ifanc ar gyfer y byd gwaith.
• Drwy ein partneriaeth gyda Career Ready UK, rydym yn darparu rhaglen strwythurol o swyddi, mentora gan wirfoddolwyr y byd gwaith, dosbarthiadau meistri ac ymweliadau â llefydd gwaith.
• Amcan y rhaglen yw rhoi profiad gwaith i bobl ifanc 16-19 oed, ynghyd â rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i berfformio yn fwy effeithiol yn y byd yn ehangach.
• Mae Career Ready yn rhan o rwydwaith genedlaethol o fwy na 150 ysgol a cholegau ar draws y DU.
• Mae dros 85% o raddedigion cenedlaethol Career Ready ym mynd ymlaen i unai’r brifysgol - yn aml iawn un o’r rhai cyntaf yn eu teulu i wneud hynny - neu yn mynd yn syth i gyflogaeth neu ddysgu yn seiliedig ar waith fel prentisiaeth neu raglenni rhai sy'n gadael yr ysgol.
• Mae’r rhaglen Career Ready yn ein helpu i gwrdd â safonau diweddaraf y Llywodraeth ac Ofsted ar gyfer rhoi arweiniad gyrfaoedd - “Dylai ysgolion ddarparu cyswllt parhaus gyda chyflogwyr, mentoriaid a hyfforddwyr a all ddylanwadu ar ddisgyblion gyda synnwyr o’r hyn y gallant ei wneud a’u cynorthwyo i ddeall sut i wneud hynny yn eu bywyd”

 

Rydym bob amser yn chwilio am fwy o fusnesau ac unigolion i gynnig cefnogaeth I Career Ready drwy:

• Dod yn fentor – un ai mentora wyneb yn wyneb neu e-fentora
• Ymuno â’n Bwrdd Cynghori Lleol
• Cynnal dosbarth meistri i fyfyrwyr ar bynciau penodol, er enghraifft “Ysgrifennu eich CV” neu “Rhwydweithio effeithiol”
• Cynnig swydd pedair i chwe wythnos o hyd yn ystod yr haf

Cysylltwch gyda ni


Tracy Bird – Rheolwr Career Ready tbird@cavc.ac.uk
Danielle Halford - dhalford@cavc.ac.uk