Cymorth ariannol

Cefnogaeth Ariannol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae amrywiaeth eang o gefnogaeth ariannol ar gael. Mae faint o help gewch chi’n dibynnu ar eich oedran, a ydych yn astudio’n llawn neu’n rhan amser, ers faint ydych chi wedi bod yn byw yn y DU a’ch amgylchiadau ariannol.

Nod y gefnogaeth ariannol a gynigir yw helpu myfyrwyr sy’n hawlio budd-daliadau’r wladwriaeth neu sydd ar incwm isel.

Cronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF)

Mae’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF) yn gallu darparu cymorth ariannol i ddysgwyr sy’n cael anawsterau o ganlyniad i incwm isel. Yn benodol, gall helpu myfyrwyr gyda chyfrannu at ofal plant, prydau bwyd, DBS, offer cwrs hanfodol a theithio.                               

Mae pob cais yn seiliedig ar brawf modd. Bydd angen darparu tystiolaeth o incwm y cartref. Mae’r gronfa ariannol wrth gefn yn rhoi blaenoriaeth i rai categorïau neu daliadau. Gellir gweld y rhain ym mholisi’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn.           

Mae system ar-lein wedi cymryd lle’r ffurflenni cais papur eleni. Bydd hyn yn golygu bod myfyrwyr yn gallu ymgeisio ar-lein a rheoli eu taliadau drwy gydol y flwyddyn. I wneud cais am grant o’r FCF cliciwch yma

Ceisiadau gofal plant 18/19 wedi cau yn awr.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster gyda gwneud cais am arian neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom ni ar fcfqueries@cavc.ac.uk gyda’ch enw a’ch rhif myfyriwr a byddwn yn dod yn ôl atoch chi cyn gynted â phosib.

LCA a GDLlC – Pecynnau Ymgeisio 2017/18

Mae pecynnau ymgeisio’r Lwfans Cynnal Addysg (LCA) ar gyfer dysgwyr dan 19 oed a phecynnau ymgeisio Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC) ar gyfer dysgwyr dros 19 oed ar gael yn awr o safleoedd CCAF.

Rhaid dychwelyd pob ffurflen at Gyllid Myfyrwyr Cymru, nid y coleg.

Lwfans Cynnal Addysg (LCA)

Mae’r Lwfans Cynnal Addysg (LCA) yn daliad wythnosol o £30 yr wythnos gan ddibynnu ar incwm eich teulu. Pwrpas yr arian yw eich helpu chi gyda chostau o ddydd i ddydd tra rydych chi yn y coleg.

Efallai y byddwch yn gymwys am LCA o £30.00 yr wythnos os yw’r canlynol yn berthnasol i chi:

- Rydych yn byw yng Nghymru
- Rydych rhwng 16 a 18 oed ar 1af Medi yn y flwyddyn academaidd rydych yn dymuno astudio ynddi
- Rydych yn bodloni rheolau cenedligrwydd a phreswylio cynllun y LCA
- Rydych yn bodloni rheolau teulu cynllun y LCA

I fod yn gymwys am y lwfans mae’n rhaid i chi sicrhau 100% o bresenoldeb. Mae ffurflenni cais ar gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru drwy ffonio Cyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050 neu o unrhyw dderbynfa.

EMA Welsh

 

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC) – Grant Dysgu’r Cynulliad (GDC) gynt

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC) yn darparu cefnogaeth i helpu pobl o deuluoedd incwm isel i gael mynediad i addysg bellach ac aros yn yr addysg yma.

Efallai y byddwch yn gymwys am GDLlC o hyd at £1,500.00 os yw’r canlynol yn berthnasol i chi:

- Rydych yn 19 oed neu’n hŷn ar 1af Medi yn y flwyddyn academaidd rydych yn dymuno astudio ynddi

- Mae eich teulu’n bodloni’r rheolau incwm sydd wedi’u nodi yn y cynllun GDLlC

- Rydych yn bodloni rheolau cenedligrwydd a phreswylio cynllun AB y GDLlC

- Rydych yn astudio cwrs AB cymwys yn y DU sy’n cynnwys o leiaf 275 awr o astudio

- Nid ydych yn derbyn cyllid ar gyfer eich cwrs o ffynhonnell arall.

Mae ffurflenni cais ar gael o dderbynfeydd y coleg a gan Gyllid Myfyrwyr Cymru neu 0300 200 4050.


WGLG

 

Teithio

Os ydych chi’n 19 oed ac iau, yn astudio’n llawn amser ac yn byw mwy na 3 milltir o’ch prif safle astudio, efallai y byddwch yn gymwys i gael teithio am ddim ar fws neu drên.

Os ydych chi’n 19 oed ac iau, yn astudio’n llawn amser ond yn byw llai na 3 milltir o’ch prif safle astudio, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am ostyngiad i deithio ar fws.

Ewch i https://mytravelpass.gov.wales/en/ am fwy o wybodaeth. Holwch ymhellach wrth gofrestru neu mewn unrhyw dderbynfa.

 

Rhaid i fyfyrwyr dros 19 oed sy'n astudio cwrs llawn amser ac sy'n dymuno gwneud cais am basyn teithio fod yn byw mwy na 3 milltir o'u prif safle astudio, a rhaid iddynt fod yn derbyn grant dysgu Llywodraeth Cymru i fod yn gymwys ar gyfer pas teithio.

Os ydych chi'n gymwys i gael tocyn teithio ac os dymunwch wneud cais, CLICIWCH YMA.

Mae gennym docynnau teithio gyda gostyngiad ar gael gan:

Cardiff Bus
Trenau Arriva Cymru
New Adventure Travel
First Cymru Group


Cyllid Addysg Uwch

Os ydych chi’n ystyried cwrs AU llawn amser: ewch i’r dudalen cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr llawn amser

Os ydych chi’n ystyried cwrs AU rhan amser: ewch i’r dudalen cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr rhan amser

Budd-daliadau

Mae Llywodraeth y DU yn gwneud newidiadau i faint o fudd-daliadau mae rhai pobl yn eu cael. Hefyd maent yn gwneud newidiadau i’r ffordd mae budd-daliadau’n cael eu talu. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan newidiadau i’r system budd-daliadau.