Blog Llysgennad AU

Helo! Fy enw i yw Rachel ac rwy’n Llysgennad Addysg Uwch yma yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.

Rwy’n gweithio mewn academi celfyddydau perfformio a dyma yw’r swydd orau yn y byd. Y broblem oedd, er fy mod wrth fy modd yn canu ac actio, nid oedd gennyf fyth yr hyder i’w gwneud o flaen cynulleidfa. Mae gweithio gyda phlant yn yr academi wedi fy ysbrydoli. Mae’r bobl ifanc rhyfeddol hyn yn perfformio o flaen cynulleidfa ac yn rhoi bob ymdrech i’w perfformiad. Nid oes ots ganddynt beth feddyliai pobl eraill, maent yn gwneud yr hyn sy’n bwysig iddynt ac mae eu gweld yn cyflawni eu breuddwydion yn werth chweil. Felly o’r diwedd, a minnau’n 34 oed, penderfynais ei bod hi’n amser i mi beidio â gwrando ar y llais yn fy mhen yn dweud wrthyf na allaf wneud pethau, a mynd amdani.

Gwneuthum gais i Goleg Caerdydd a’r Fro a derbyniwyd fi ar y cwrs Gradd Sylfaen y Celfyddydau Perfformio. I ddechrau, roeddwn yn poeni. Rwy’n fam i ddau o blant gwych ac mae gennyf y partner mwyaf cefnogol a allwn i fyth ddymuno yn ei gylch. A fyddwn i’n gallu mynd yn ôl i’r coleg? Allwn i fforddio mynd? A fyddai’n gweithio o amgylch y teulu? A fyddai’n ormod o waith? A fyddwn i’n gallu goresgyn fy mhryder? Yn gyflym iawn, canfyddais mai’r ateb oedd BYDDWN!

Roedd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn wych yn trefnu fy nghyllid myfyriwr. Roedd yr amserlen yn berffaith pan oedd fy mhlant yn yr ysgol. Mae’r llwyth gwaith yn hawdd i’w drin, ac roedd y traethodau yn ddiddorol a dymunol. Rwy’n parhau i weithio ar ddydd Sadwrn ac, o’r diwedd, rwyf wedi goresgyn fy nerfusrwydd!

Roeddwn i’n hynod nerfus wrth gyfarfod fy nosbarth am y tro cyntaf. Disgwyliwn mai fi fyddai’r hynaf, a dyna yr ydw i, ond rwyf wedi bod mor lwcus o gael grŵp mor dda. Mae cael dosbarthiadau llai nag a gewch yn y Brifysgol yn ei gwneud hi’n haws i ffurfio cyfeillgarwch cryf a dod i nabod pawb. Mantais arall yw’r amser cyswllt sydd gennych gyda’ch tiwtoriaid. Maent wastad yno petaech eisiau gofyn am gymorth ac yn hynod gefnogol. Cynigia’r coleg rwydwaith o gymorth gwych trwy eu canolfan cefnogi dysgu, arweiniad gyrfaoedd a gwasanaeth gwnsela.

Ers cychwyn fy nghwrs ym mis Medi rwyf wedi:

  • Bod yn rhan o bedwar perfformiad yn y Coleg
  • Wedi ysgrifennu a pherfformio fy ngwaith fy hun
  • Wedi perfformio ym Mhrofiad Calan Gaeaf yng Nghastell Coch
  • Wedi ysgrifennu drama a pherfformir mewn noson ar gyfer dramodwyr y dyfodol
  • Wedi bod mewn sawl ffilm myfyriwr

Mae’r cyfleoedd a gynigir gan y Coleg yn wych. Rhoesant y cyfle i ni weithio gyda CADW a chymryd rhan yng Nghalan Gaeaf yng Nghastell Coch, sef fy mhrofiad cyntaf o actio, ac roeddwn wrth fy modd. Cânt dicedi i ni i lawer o berfformiadau yng Nghaerdydd sy’n wych i’w gwylio. Ym mis Mehefin, rydym yn mynd i Stratford-Upon-Avon i weld drama. Yn fwy diweddar cawsom gyfle i weithio gyda’r BBC yn y prosiect ‘It’s My Shout’, sy’n rhoi cyfle i bobl weithio fel cast a chriw ar ffilmiau bychain a wnaed a’u darlledir gan y BBC. Byddaf yn gweithio fel rhan o gast a chriw fel goruchwyliwr sgript ac rwyf wedi gwirioni cael gwneud hynny!

Fy mhrosiect nesaf yw cymryd rhan yn sioe diwedd blwyddyn yr Adran Greadigol. Dyma’r tro cyntaf i mi ganu o flaen cynulleidfa sy’n deimlad cyffrous yn ogystal â brawychus! Bydd hwn yn arddangosfa o’r gwaith ar draws yr adran greadigol sy’n gyffrous dros ben! Gobeithiaf gynnwys fideos ar eich cyfer chi yn fy mhostiad nesaf.

Pan feddyliaf yn ôl i’r amser yma flwyddyn ddiwethaf pan oeddwn yn mynd am gyfweliad, ni ddychmygwn y byddwn i erioed yn cyflawni cymaint. Fy nod fel Llysgennad Addysg Uwch yw dangos i bobl y gallent wneud hyn. Gallwch fagu teulu a byw a chael swydd a mynd yn ôl i addysg a gwneud yn dda. Gallwch oresgyn nerfusrwydd a hunanamheuaeth. Gallwch wneud unrhyw beth a feddyliwch amdano hyd yn oed os y poenwch eich bod wedi’i gadael hi’n rhy hwyr. Nid yw byth yn rhy hwyr. Gobeithio y bydd y blog hwn yn rhoi mewnwelediad i chi o sut beth yw bod yn fyfyriwr addysg uwch go iawn yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Os gwelwch fi o gwmpas y lle a bod gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch â bod yn ofn gofyn.