Am CAVC

Croeso i Goleg Caerdydd a’r Fro

Ni yw Coleg Caerdydd a'r Fro [CAVC] - gwyliwch y ffilm isod am gyflwyniad i CAVC.  

Am Goleg Caerdydd a'r Fro 

Coleg Caerdydd a’r Fro yw un o’r colegau mwyaf yn y wlad – gan drawsnewid addysg a hyfforddiant ledled prifddinas ranbarth Cymru. Mae gennym ni fwy nag 20,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn a thîm mawr o staff – arbenigwyr diwydiant a sector – a thimau cefnogi gwybodus a phrofiadol.              

Rydym yn addysgu pobl mewn cyfleusterau rhagorol o safon y diwydiant, a chanolfannau rhagoriaeth ledled Caerdydd a Bro Morgannwg; yn y gymuned ac mewn gweithleoedd ledled y rhanbarth, Cymru a’r byd.

Rydym yn falch o gyfradd lwyddo ein myfyrwyr – un o’r goreuon yn y sector, gydag 87% yn ennill eu prif gymhwyster - 2% yn uwch na’r cymharydd cenedlaethol.

Nid dim ond ar gymwysterau mae ein ffocws ni, ond hefyd ar ddatblygu’r sgiliau mae unigolion a chyflogwyr eu hangen ar gyfer llwyddo yn y dyfodol. Ac mae’n gweithio – gydag 82% o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach neu i gyflogaeth o fewn deufis i gwblhau eu cwrs. Y llynedd roedd hyn yn cynnwys cyfanswm anhygoel o 850 o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio ar lefel prifysgol.

Caiff ein myfyrwyr gyfleoedd unigryw i ddatblygu eu sgiliau ehangach, dod yn entrepreneuraidd ac yn gyflogadwy, a bod yn unigryw yng nghanol y dorf. Y llynedd, arweiniodd hyn at filoedd o’n myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, yn cystadlu mewn heriau entrepreneuraidd a chystadlaethau sgiliau cenedlaethol, ac yn ennill mwy o wobrau cenedlaethol nag erioed o’r blaen.

Rydym yn ceisio cynnig yr addysg a’r hyfforddiant o’r ansawdd gorau bob amser – gydag Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi, Estyn, yn dyfarnu ‘da dwbl’ i ni am ansawdd ein addysgu a’n dysgu.            

Mae ein gwaith gyda chyflogwyr yn llwyddiannus iawn ac yn parhau i ehangu. Rydym yn falch o gael ein henwi’n ’Goleg y Flwyddyn’ Busnes Cymru Insider am ein partneriaethau gyda chyflogwyr a hefyd cawsom ein cydnabod am ein gwaith blaengar gyda Datblygu Pobl.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i drawsnewid addysg a hyfforddiant yn ein rhanbarth – gan ddatblygu safleoedd a chyfleusterau newydd ysbrydoledig sy’n cefnogi unigolion, cyflogwyr a chymunedau ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys agor ein Campws nodedig newydd gwerth £45m yng Nghanol y Ddinas yng nghalon prifddinas Caerdydd; creu cartref penodol ar gyfer Chwaraeon CAVC ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd; a gweithio mewn partneriaeth â chynghorau lleol i ddatblygu partneriaethau ysgol newydd ac arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghaerdydd a’r Fro.      

Rydym hefyd yn credu ym mhŵer a chwmpas y sector AB i gefnogi datblygiad economaidd. Ni yw’r unig goleg yng Nghymru sy’n aelod o Grŵp Colegau Gazelle ac un o ddim ond dau goleg yng Nghymru i fod yn aelodau balch o Grŵp o 157 o golegau – i gyd yn ein cefnogi ni i rannu arferion gorau a gweithio ar y cyd â rhanddeiliaid er mwyn hyrwyddo’r sector ar gyfer yr effaith y gall ei chreu yn y dyfodol.