Asiantaeth Hyfforddiant Prentisiaeth De Ddwyrain Cymru yn lansio gwefan newydd - gan feithrin sgiliau ledled y rhanbarth

15 March 2016

Asiantaeth Hyfforddiant Prentisiaeth De Ddwyrain Cymru yn lansio gwefan newydd - gan feithrin sgiliau ledled y rhanbarth

Heddiw mae Asiantaeth Hyfforddiant Prentisiaeth (AHP) Rhanbarth De Ddwyrain Cymru wedi lansio ei gwefan newydd ar yr un diwrnod â'r sylw ar y newyddion i lofnodi Bargen Dinas Caerdydd.

Mae'r AHP yn gwmni annibynnol a sefydlwyd gan Goleg Caerdydd a'r Fro (CCAF) ac mae'n eiddo i'r coleg. Ei nod yw cynyddu cyfleoedd prentisiaeth ledled Dinas Ranbarth De Ddwyrain Cymru.

Bydd yr AHP yn darparu datrysiadau risg isel a chefnogol i gyflogwyr i ddatblygu eu gweithlu drwy logi prentis. Bydd yn cefnogi rhagolygon unigolion a chymunedau, yn datblygu gweithluoedd cyflogwyr ac yn rhoi hwb i economi'r rhanbarth drwy agor drysau i brentisiaethau gyda chyflogwyr a sectorau cyfan nad ydynt wedi eu hystyried o'r blaen. Bydd hyn yn cynnwys micro- fusnesau a busnesau bach a chanolig y ddinas mewn amrywiaeth eang o sectorau, yn ogystal â sefydliadau mwy mewn sectorau prentisiaeth llai traddodiadol yn flaenorol, sy'n flaenoriaeth i dwf y rhanbarth.


I gyflawni hyn bydd yr AHP yn gweithio gyda chyflogwyr i oresgyn y rhwystrau sy'n gysylltiedig o bosib â llogi prentis - gan gynnig gwasanaeth hysbysebu, dewis, recriwtio a chyflogi prentis. Bydd yn darparu gwasanaeth cefnogi cyffredinol a phrofiad prentisiaeth o ansawdd uchel i'r prentis a'r cyflogwr. Fel rhan o hyn bydd hefyd yn cynnig 'prentisiaethau ar y cyd' gyda chyflogwyr yn rhannu prentis - gan sicrhau bod y profiad yn ymarferol i gyflogwyr a bod y prentis yn cael profiad eang i gwblhau ei raglen prentisiaeth lawn.  

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro eisoes yn un o ddarparwyr prentisiaeth mwyaf blaenllaw Cymru - wedi'i ddewis gan Lywodraeth Cymru fel y prif gontractwr i reoli a chyflwyno hyfforddiant prentisiaeth ledled y wlad. Mae'r Coleg wedi gweithio gyda rhwydwaith o bartneriaid i gefnogi prentisiaethau gydag oddeutu 1,000 o gyflogwyr o bob maint ledled y rhanbarth.

Dywedodd Pennaeth a Phrif Weithredwr CCAF, Mike James: “Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi sefydlu Asiantaeth Hyfforddiant Prentisiaeth (AHP) Dinas Ranbarth De Ddwyrain Cymru er mwyn cynyddu'r cyfleoedd prentisiaeth ledled y rhanbarth - gan gefnogi cymunedau ffyniannus ac economi De Ddwyrain Cymru. Bydd yn gwmni masnachol seiliedig ar alw gyda'i ffocws ar gyflogwyr a gyda gwir bwyslais ar feysydd sector blaenoriaeth Llywodraeth Cymru a'r rhai y tynnwyd sylw atyn nhw gan y Bartneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi ar gyfer Rhanbarth De Ddwyrain Cymru.  

“Mae'r model yma ar gyfer asiantaeth hyfforddiant prentisiaeth yn un sydd wedi'i sefydlu'n dda ac sy'n llwyddiannus dros y ffin mewn lleoliadau fel Manceinion a Sheffield, dinasoedd sydd hefyd wedi elwa o Fargeinion Dinesig fel yr un a gynigiwyd ar gyfer Rhanbarth Dinas Caerdydd. Rydyn ni'n falch o fod yn arwain datblygiad y model arloesol yma ar gyfer y rhanbarth mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a chyflogwyr.”


Mae'r wefan newydd - www.apprenticeshipagency.wales -yn lansio heddiw. Mae posib i gyflogwyr gael rhagor o wybodaeth ar y wefan am sut gall Asiantaeth Hyfforddiant Prentisiaeth Dinas Ranbarth De Ddwyrain Cymru fod o fudd iddynt hwy a chofrestru eu diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am logi prentis. 

I ddarllen am lansiad Asiantaeth Hyfforddiant Prentisiaeth Dinas Ranbarth De Ddwyrain Cymru yr wythnos ddiwethaf a'r gefnogaeth iddi gan Julie James, y Dirprwy Weinidog ar gyfer Sgiliau a Thechnoleg, a'r Cynghorydd Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, cliciwch yma.