Our News

15 January 2016

Bwrw ymlaen â chynlluniau Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a’r Fro

Mae cynllun i gyflawni cyfleusterau newydd sbon i Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a’r Fro wedi cymryd cam mawr ymlaen ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei ddyfarnu gan gynghorwyr y ddinas heddiw.

Bydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain yn agor yn Trowbridge ym mis Medi 2017. Bydd lle i 1200 o ddisgyblion a bydd cyrsiau a hyfforddiant galwedigaethol ar gael i 320 o ddisgyblion dros 16 oed, a ddarperir gan Goleg Caerdydd a’r Fro ar y campws dysgu a rennir.

View1withlogo72dpi2.jpg

Yn croesawu’r newyddion, dywedodd y Cyng. Sarah Merry, yr Aelod Cabinet dros Addysg: “Mae hwn yn gam mawr at agor ysgol uwchradd newydd sbon gwerth £25m yn nwyrain y ddinas. Mae addysg a sgiliau gwell yn flaenoriaeth i’r cyngor a bydd yr ysgol newydd yn cynnig amgylchedd dysgu cyfoes i ddisgyblion a myfyrwyr pan fydd yn agor y flwyddyn nesaf.

“Mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro a Llywodraeth Cymru, llwyddwyd i fabwysiadu dull arloesol o weithredu sy’n annog disgyblion i symud o’r ysgol i’r coleg a hynny yn yr un lleoliad. Mae hyn o fudd mawr wrth i ni barhau i weithio i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn hyfforddiant nac addysg.”

Mae’r ysgol newydd yn cael ei hariannu ar y cyd gan Gyngor Dinas Caerdydd a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mae’r cynllun yn cynnwys cyfleusterau y gall y gymuned leol eu defnyddio, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon awyr agored ar y cae ‘3G’ bob tywydd.

Bydd gwaith ar y project yn arwain at ddymchwel safle Coleg Caerdydd a’r Fro ar Trowbridge Road sydd o’r 1970au.

Dywedodd Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Caerdydd a’r Fro, Mike James: “Rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall yn natblygiad y project hwn. Bydd yn cynnig dewis ehangach o hyfforddiant ac addysg i bobl ifanc Dwyrain Caerdydd.

“O fis Medi 2017 ymlaen bydd y campws ysgol a dysgu newydd hwn yn un ysbrydoledig, nid yn unig i’r bobl ifanc ond i’r gymuned leol hefyd, ac mae’n bleser gweithio mewn partneriaeth â chyngor y ddinas i gyflawni’r project cyffrous hwn.”

Dywedodd Neal Stephen, Rheolwr Gyfarwyddwr Willmott Dixon Construction, y contractwr a ddewiswyd i ddylunio ac adeiladu Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Champws Bro Morgannwg:  “Mae Willmott Dixon Construction yn croesawu'r llwyddiant yn y broses Cymeradwyo Cynllunio ac yn edrych ymlaen at weithredu’r project addysg cyffrous yng nghymuned Trowbridge.”

Dywedodd Jeff Tucker, Cyfarwyddwr Project Penseiri Powell Dobson:  “Rydym yn hynod falch o fod yn rhan o dîm Willmott Dixon i adeiladu’r cyfleuster addysgol pwysig newydd ar gyfer Cyngor Dinas Caerdydd, sydd wedi ei ddylunio er mwyn gwneud y gorau o ymglymiad cymunedol yn ogystal â chynnig amgylchedd addysgol cynaliadwy rhagorol ar gyfer disgyblion a myfyrwyr.”

Bydd yr ysgol newydd yn disodli cyfleusterau Ysgol Uwchradd y Dwyrain, sydd ar hyn o bryd ar hen safle Ysgol Uwchradd Tredelerch.

Yn y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yng Nghymru yn cydweithio i sefydlu’r ysgolion priodol yn y mannau priodol.

Prif flaenoriaethau’r rhaglen fuddsoddi yw:

  • Bodloni anghenion y gymuned o ran y galw am leoedd
  • Buddsoddi mewn ysgolion newydd ac adnewyddu ysgolion presennol
  • Bodloni’r galw am addysg yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • Sefydlu darpariaeth feithrin ar safleoedd ysgolion cynradd

Cyhoeddodd Cyngor Dinas Caerdydd Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ddiwygiedig, gwerth £164.1, ym mis Mawrth.