Our News

20 April 2018

Caerdydd. Eich Gyrfa. Eich Dyfodol - Coleg Caerdydd a’r Fro a Chyngor Caerdydd yn cydweithio i gyflwyno cyflogwyr i’w gweithlu yn y dyfodol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal digwyddiad arbennig i ddod â mwy na 400 o bobl ifanc o bob rhan o’r Ddinas at ei gilydd gyda 30 o gyflogwyr.

Lansiwyd y digwyddiad Caerdydd. Eich Gyrfa. Eich Dyfodol. o dan faner Ymrwymiad Caerdydd a’r nod oedd ysbrydoli, cyflwyno gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth o gyfleoedd gyrfaol i bobl ifanc, gan roi cyfleoedd i gyflogwyr drafod â hwy. 

Ar ôl gwrando ar beth mae pobl ifanc yn y Brifddinas ei eisiau o ran cyngor gyrfaol, penderfynodd CCAF a Chyngor Caerdydd ddod at ei gilydd i gynnig digwyddiad eang er mwyn iddynt allu gweithio gyda chyflogwyr amrywiol.

Roedd tua 400 o ddisgyblion ysgol o Flwyddyn 9 i Flwyddyn 13, a phobl ifanc 13 i 18 oed nad ydynt yn ymwneud ag ysgolion ar hyn o bryd, wedi cofrestru i fynychu. Cawsant gyfle i gyfarfod cynrychiolwyr o 30 o gyflogwyr mewn sectorau blaenoriaeth allweddol, gan gynnwys Iechyd a Gofal, TGCh, Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol, Creadigol, Adeiladu, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Gwyddorau Bywyd a Lletygarwch ac Arlwyo.          

Hefyd roedd cynrychiolaeth o Gyrfa Cymru, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaol CCAF, a phrifysgolion lleol. Yn ogystal â hynny, cynigiodd academi Microsoft risual y Coleg safle Cofrestru Llwyfan Digidol ar gyfer pobl 16 oed a hŷn, ble gallent gofrestru ar gyfer proffiliau ar-lein unigol i’w galluogi i gael gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt yn y dyfodol ledled y Ddinas.

Dywedodd Prif Weithredwr Coleg Caerdydd a’r Fro, Mike James: “Pan glywson ni bod pobl ifanc ledled Caerdydd eisiau cael gwybod mwy am y cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael iddyn nhw, fe benderfynodd Coleg Caerdydd a’r Fro mai’r ffordd orau i’w helpu nhw fyddai drwy gyflwyno’r bobl ifanc hynny i’w darpar gyflogwyr. 

“Mae’r bartneriaeth waith agos yma rhwng y Coleg a’r Cyngor nid yn unig wedi darparu cyfleoedd byw rhagorol i bobl ifanc Caerdydd, i weld pa lwybrau gyrfaol sydd ar gael iddyn nhw nawr, ond hefyd roedd yn gyfle i agor eu llygaid nhw i alwedigaethau eraill yn rhai o sefydliadau mwyaf y Brifddinas.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas: “Mae cryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion a busnes drwy Ymrwymiad Caerdydd yn fenter fawr i fy ngweinyddiaeth i, ac yn esiampl o’r hyn sy’n bosib ei gyflawni fel dinas pan fyddwn ni’n dod at ein gilydd i wynebu her ar y cyd.

“Mae ymateb y gymuned fusnes wedi bod yn rhagorol, gyda mwy nag 80 o gyflogwyr yn addo eu cefnogaeth. Bydd digwyddiadau fel yr un a gynhaliwyd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro heddiw, yn ogystal â’r llwyfan gyrfaoedd ar-lein a lansiwyd gennym ni yn ddiweddar gyda Phroffil Digidol, yn helpu i gryfhau’r cysylltiadau yma a chreu ymateb positif, gan annog mwy a mwy o fusnesau i ymuno ag Ymrwymiad Caerdydd.”