Yn y lluniau (o’r chwith i’r dde) mae Cyfarwyddwr Addysg Microsoft UK Steve Beswick, Pennaeth a Phrif Weithredwr CCAF Mike James, y Gweinidog Sgiliau a Thechnoleg Julie James a Chyfarwyddwr a Chydberchennog risual Alun Rogers gyda myfyrwyr TG CCAF (o’r chwith i’r dde) Jeffrey Ross, James Holloway, Ella Jenkins a Bradley Le Breuilly

Coleg Caerdydd a’r Fro’n rhoi hwb i’r agenda sgiliau digidol gyda lansiad Academi risual Microsoft ar gyfer Cymru

7 July 2016

Coleg Caerdydd a’r Fro’n rhoi hwb i’r agenda sgiliau digidol gyda lansiad Academi risual Microsoft ar gyfer Cymru

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro (CCAF) yn cymryd camau i roi sylw i’r bwlch mewn sgiliau digidol sydd yng Nghymru drwy lansio Academi risual Microsoft i gefnogi anghenion digidol unigolion, cyflogwyr a chymunedau’r Brifddinas Ranbarth.                   

Lansiwyd yr Academi newydd arloesol heddiw (07.07.16) gan Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, ochr yn ochr â Steve Beswick, Cyfarwyddwr Addysg Microsoft UK.

Mae’r DU yn wynebu prinder sgiliau digidol gyda thraean poblogaeth Cymru, yn ôl pob tebyg, â diffyg y pump sgil digidol sylfaenol. Mae CCAF wedi buddsoddi yng ngweithlu’r rhanbarth yn y dyfodol drwy ymuno â Phartner y Flwyddyn Microsoft yn y DU, risual Ltd, i sefydlu’r academi newydd ar Gampws nodedig gwerth £45m y Coleg yng Nghanol y Ddinas, yn Ardal Fenter Canol Caerdydd.                                

Mae’r angen am sgiliau digidol yn glir ledled yr holl sectorau cyflogaeth a busnesau o bob maint - o fusnesau bach a chanolig i sefydliadau rhyngwladol mawr a sefydliadau’r sector cyhoeddus. Mae galw mawr gan gyflogwyr am wella sgiliau gweithluoedd a digideiddio mwy ar fusnesau. Mae’r sector digidol ei hun yn parhau i ehangu hefyd ledled y DU a bellach mae’n gyflogwr enfawr - yn werth mwy na £0.6 biliwn i economi Cymru ac yn cynnwys 6% o gyfanswm economi’r DU. 

Mae Rhanbarth Dinesig De Ddwyrain Cymru’n mynd i elwa o fanteision Academi newydd risual Microsoft – yr unig un yng Nghymru. Bydd yr academi’n ceisio gwella sgiliau digidol presennol y myfyrwyr i gefnogi gweithlu newydd llythrennog yn ddigidol ar gyfer busnesau ledled y rhanbarth – gan gynnig dysgu digidol perthnasol, cymwysterau Microsoft a gweithdai gydag arbenigwyr y diwydiant. Bydd hefyd yn cynnig prentisiaethau Digidol a TG gydag unedau Microsoft wedi’u hymgorffori yn y fframwaith – darpariaeth gyffrous ac arloesol i fusnesau lleol sydd angen prentisiaid TG sy’n berthnasol i’r diwydiant.                    

I gyflogwyr, bydd yr academi’n cynnig amrywiaeth eang o hyfforddiant sgiliau digidol sydd â’i ffocws ar y diwydiant a chymwysterau Microsoft i wella sgiliau eu gweithlu, a hefyd bydd darpariaeth sgiliau TGCh lefel uwch ar gael yn unol ag anghenion cyflogwyr. Hefyd bydd yn darparu fforwm i gyflogwyr ledled Rhanbarth Dinesig De Ddwyrain Cymru sicrhau’r budd gorau i’w busnes o ddatblygiadau digidol a chynllunio cydweithredol ar gyfer yr anghenion sgiliau yn y dyfodol.

Dywedodd Mike James, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Caerdydd a’r Fro: “Mae lansio’r academi arloesol yma’n mynd i fod o fudd enfawr nid yn unig i’n myfyrwyr, a’n prentisiaid a’n staff ni ond hefyd i gyflogwyr y Brifddinas Ranbarth. Ein nod ni yw mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau sy’n bodoli ar lefel genedlaethol a chreu canolfan ar gyfer twf sgiliau digidol ledled Rhanbarth Dinesig De Ddwyrain Cymru a thu hwnt.                             

“Drwy weithio gyda chyflogwyr i dynnu sylw at y gofynion o ran sgiliau digidol yn eu busnesau a ledled sectorau, gallwn gynllunio ar y cyd ar gyfer datblygu sgiliau yn y dyfodol, felly rydyn ni wir yn darparu ar gyfer sgiliau fory heddiw. Rydyn ni eisiau defnyddio’r Academi yma a’n statws ni fel Academi risual Microsoft i greu bwrlwm am yrfaoedd yn y sector hanfodol yma ymhlith gweithlu’r dyfodol, gan dynnu sylw at y ffaith ei fod yn sector cyffrous sy’n talu’n dda ac yn cynnig gyrfaoedd tymor hir.”

Dywedodd Alun Rogers, Cyfarwyddwr a Chydberchennog risual: “Rydyn ni wir yn gyffrous am lansio academi gyntaf risual yng Nghymru mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro a Microsoft. Bydd y bartneriaeth newydd yma rhwng risual a Choleg Caerdydd a’r Fro’n darparu prentisiaethau TG perthnasol i’r diwydiant a chyfleoedd cyflogaeth i ieuenctid, a hefyd yn rhoi mynediad i gymwysterau Microsoft i gyflogwyr y sector, i wella sgiliau eu staff presennol.

“Mae Llywodraeth Cymru’n benderfynol o helpu i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau digidol ac ehangu’r sector TGCh ledled y wlad. Rydyn ni’n credu’n gryf y bydd y bartneriaeth yma’n chwarae rhan bwysig mewn mynd i’r afael â’r prinder sgiliau digidol ac mae’n rhan o’n siarter ni ar gyfer Cymru. Mae hyn yn rhan o ymrwymiad tymor hir risual i Gymru a’n penderfyniad ni i weithio gyda sefydliadau ledled y wlad, yn y sector masnachol a chyhoeddus.                                       

“Mae risual a Microsoft yn benderfynol o chwarae eu rhan mewn creu economi ffyniannus yng Nghymru drwy greu diwylliant menter arloesol yn llawn dyhead, gyda phrentisiaid medrus i ddiogelu busnesau Cymru ar gyfer y dyfodol.”

“Mae gan Microsoft strategaeth fyd-eang ar gyfer addysg, sef galluogi pob myfyriwr yn y byd i gyflawni mwy, ac mae posib iddyn nhw gyflawni mwy drwy fod â gwell sgiliau digidol,” esboniodd Cyfarwyddwr Addysg Microsoft UK, Steve Beswick. “Mae’r hyn mae Coleg Caerdydd a’r Fro a risual yn ei wneud yma yng Nghymru’n cyd-fynd yn llwyr â’r strategaeth fyd-eang honno.

“Mae cymwysterau fel Arbenigwr Microsoft Office yn gwneud gwahaniaeth. Mae’r Penaethiaid rydyn ni wedi siarad â nhw, a chyflogwyr bychain a chanolig, wedi dweud wrthyn ni bod y bobl sy’n gadael yr ysgol neu’r coleg gyda chymhwyster Arbenigwr Microsoft Office yn profi gwahaniaeth mawr mewn cyfweliad am swydd, oherwydd mae cyflogwr yn gwybod na fydd raid iddo wario arian yn hyfforddi’r person hwnnw.”

Dywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James:  “Mae sgiliau digidol yn hanfodol yn y gweithlu modern. Mae gwaith ymchwil yn dangos bod y sector TGCh yn cyflogi bron i 40,000 o bobl ac yn werth mwy nag £8 biliwn i economi Cymru.

“Rydyn ni hefyd yn gwybod bod disgwyl twf mawr mewn swyddi arbenigol, yn enwedig ym maes datblygu a dylunio’r we, rhaglenwyr ac arbenigwyr meddalwedd, i enwi dim ond rhai.

“Mae cefnogi a gwrando ar ein cyflogwyr i sicrhau bod y cymwysterau priodol ar gael i ddatblygu ac ailhyfforddi ein gweithlu presennol ni’n hanfodol er mwyn cadw ar y blaen i amgylchedd sy’n datblygu mor gyflym.

"Rydw i’n hynod falch bod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r gwaith o sefydlu Academi gyntaf risual Microsoft yng Nghymru mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro yma yng nghanol y ddinas.        

“Rydw i’n edrych ymlaen at glywed mwy gan y panel am ddarpariaeth yr academi a’r cynlluniau i gefnogi twf sgiliau digidol yng Nghymru.”

Dylai cyflogwyr sydd eisiau rhagor o wybodaeth am Academi risual Microsoft yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro gysylltu â’r coleg ar e-bost arbennig ar gyfer hyn: risual@cavc.ac.uk neu drwy ffonio’r llinell cyflogwyr, rhif ffôn: 02920 250 350.