Coleg Caerdydd a’r Fro – cynorthwyo busnesau i ddatblygu eu gweithlu drwy hyfforddiant a ariennir

8 August 2016

Coleg Caerdydd a’r Fro – cynorthwyo busnesau i ddatblygu eu gweithlu drwy hyfforddiant a ariennir

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi’i benodi fel yr unig ddarparwr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer rhaglen newydd ledled Cymru sy’n cynnig hyd at 70% o gyllid i fusnesau ar gyfer cyrsiau achrededig ledled ystod o sectorau.

Cynorthwyir ‘Upskilling@Work’ gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Fe’i dylunnir i wella sgiliau, cynyddu cynhyrchiant yn y gweithle a hwyluso twf busnes.

Gall cyflogwyr gael mynediad at gyllid ar gyfer cymwysterau NVQ Lefel 1 i 5 mewn meysydd fel Gweinyddu Busnes, Gwasanaeth Cwsmer, Gofal Iechyd a Chymdeithasol a Lletygarwch ac Arlwyo.

Mae busnesau amlwg yn ardal Caerdydd a’r Fro, gan gynnwys Grŵp Pobl, Canolfan Mileniwm Cymru, Linc-Cymru a PMR, yn barod yn gweithio gyda CAVC i gael mynediad at gyllid UpSkilling@Work i gynorthwyo buddsoddiad mewn datblygu gweithlu.

Mae Grŵp Pobl, sefydliad gyda mwy na 2,500 o staff, wedi cofrestru nifer o staff i gymwysterau gyda CAVC gan ddefnyddio cyllid UpSkilling@Work. Dywedodd Janice Dent, Rheolwr Dysgu a Datblygu: “Mae Grŵp Pobl yn falch o weithio gyda Choleg Caerdydd a’r Fro i uwchsgilio ein staff gan ddefnyddio arian Cronfa Gymdeithasol Ewrop UpSkilling@Work.

“Mae hyn wedi’n caniatáu i gofrestru aelodau staff ar eu Diplomau FfCCh sydd wedi’u galluogi i wneud mwy o wahaniaeth i gwsmeriaid. Drwy gydol ein perthynas â’r Coleg rydym wedi derbyn adborth positif unfrydol gan staff sydd wedi canmol cysondeb ac ansawdd y cwrs.”

Mae gan Goleg Caerdydd a’r Fro dîm ymroddedig sy’n gweithio gyda busnesau ym mhob busnes yn yr holl sectorau ledled y rhanbarth, o fentrau bach a chanolig i gyrff y sectorau cyhoeddus a phreifat. Gallant gynghori, ysgrifennu cynlluniau hyfforddi a chael mynediad at gyllid i gynorthwyo anghenion hyfforddi – i wybod mwy ewch i  www.cavc.ac.uk/employers/funding e-bostiwch funding@cavc.ac.uk neu ffoniwch 029 20 250 350.