Our News

5 October 2017

Coleg Caerdydd a’r Fro’n dathlu ei fyfyrwyr Addysg Uwch gyda Seremoni Raddio arbennig

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal Seremoni Raddio arbennig ar gyfer ei nifer cynyddol o fyfyrwyr Addysg Uwch – a hon oedd y seremoni fwyaf eto.        

Daeth tua 200 o raddedigion AU, ffrindiau a theulu i’r seremoni ar Gampws Canol y Ddinas y Coleg i weld y graddedigion yn eu clogynnau a’u capiau ar gyfer y seremoni. Cawsant eu tystysgrifau gan Bennaeth CCAF Kay Martin, a’r Is Benaethiaid Emil Evans a Sharon James.

Mae darpariaeth AU lefel prifysgol y Coleg yn parhau i ehangu. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi mwy na dyblu nifer y cyrsiau Addysg Uwch mae’n eu cynnig ac mae gan y Coleg gyfradd lwyddo o 90.4% ar gyfer y myfyrwyr ar gyrsiau lefel prifysgol – 11.4% yn uwch na’r cymharydd cenedlaethol.

Mae’r Coleg yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o brifysgolion yng Nghymru a Lloegr er mwyn darparu cymwysterau AU, gan gynnwys Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Gorllewin Llundain a Phrifysgol Kingston, gan roi cyfle i bobl gael addysg lefel prifysgol heb y gost o adael eu cartref. 

Un myfyriwr graddedig llwyddiannus yw Lewis Richmond, 22 oed o’r Barri, a raddiodd o’i Radd Sylfaen mewn Peirianneg Awyrennau gyda dosbarth cyntaf. Mae’r cwrs yn cael ei gynnig mewn partneriaeth â Phrifysgol Kingston ac mae Lewis yn mynd ymlaen i’w drydedd flwyddyn er mwyn ennill BSc llawn.

“Roedd y cwrs yn bleserus iawn, yn ddifyr ac yn anodd i gyd ar yr un pryd,” dywedodd Lewis. “Mae’r cyfleusterau’n rhagorol; mae gennych chi Jet Stream ar gyfer profiad ymarferol a dau efelychwr hedfan i chi eu defnyddio ac maen nhw’n ddiddorol iawn.

“Rydw i’n hapus iawn o fod wedi graddio – mae’n foment fawr. Rydw i wedi cwblhau’r cwrs gyda dosbarth cyntaf ac felly rydw i’n hapus gyda’r canlyniad. Mae mam a dad gyda mi heddiw ac mae’r ddau’n falch ohona i.”

Graddiodd Emma Toogood, 24 oed a hefyd o’r Barri, o’i chwrs Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod, y mae CAVC yn ei gynnig mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru.

“Mae’n brofiad anhygoel ac rydw i’n falch iawn,” dywedodd Emma. “Mae’n gyflawniad mawr. Rydw i wedi mwynhau fy amser yn y Coleg yn fawr iawn – fe gefais i fabi hanner ffordd drwy’r flwyddyn gyntaf ac felly roedd yn her fawr ac roedd rhaid i mi weithio’n galed i wneud yn siŵr nad oeddwn i ar ôl pawb arall.

“Rydw i’n pwyso a mesur ydw i am fynd ymlaen i wneud gradd addysgu oherwydd fe fyddwn i’n hoffi bod yn athrawes gynradd. Mae hon yn seremoni dda iawn ac rydw i wir yn mwynhau.”

Graddiodd Amanda Coombes, 53 oed ac o Gaerdydd, o’r Radd Sylfaen yn y Diwydiannau Creadigol (Ffotograffiaeth), cwrs sy’n cael ei gynnig mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Mae Amanda am ychwanegu ato i wneud gradd lawn.     

Dywedodd: “Rydw i’n meddwl bod y seremoni yma’n ffordd wych i allu dathlu gyda theulu ac anwyliaid ac mae wedi cael ei threfnu mor dda. Roeddwn i wrth fy modd gyda’r cwrs; roedd yn benderfyniad enfawr i mi fel myfyrwraig aeddfed, gan newid fy mywyd i, ond fe wnes i wir fwynhau.”

Astudiodd Duke Durham, 23 oed o Ddinas Powys, am Ddiploma Cenedlaethol Uwch mewn Hyfforddiant Chwaraeon yn CAVC, cwrs sy’n cael ei gynnig mewn partneriaeth â Met Caerdydd.

“Mae wedi bod yn brofiad da iawn,” dywedodd Duke. “Roeddwn i wedi bod gyda’r Coleg o’r blaen ond roedd hyn yn gwbl wahanol a chystal, os nad gwell. Rydw i wedi dysgu llawer oddi wrth y modiwlau ac mae’r darlithoedd wedi bod o help mawr – fe fyddwn i wir yn argymell y cwrs yma i unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon.             

“Rydw i’n mynd i fynd ymlaen i fy nhrydedd flwyddyn a chael gradd. Mae’n gyffrous iawn bod yma heddiw yn y seremoni raddio; mae wedi bod yn neis ac yn emosiynol – ar un adeg, ’fyddwn i byth wedi meddwl y byddwn i mewn sefyllfa i fod yn graddio a dyma fi, felly mae hynny’n dda. Mae fy mam yn falch iawn, iawn ohona i ac efallai y bydd hi’n colli deigryn neu ddau nes ymlaen!”

Roedd Ryan Shallish, 24 oed a hefyd o Ddinas Powys, yn fyfyriwr gyda Duke ar y cwrs Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Hyfforddiant Chwaraeon. Dywedodd:

“Mae wedi bod yn brofiad da iawn ac rydw i wedi mwynhau, ond mae wedi bod yn waith caled hefyd. Roedd angen llawer o ymrwymiad i gyrraedd ble rydw i nawr. Mae cyfleusterau’r Coleg wedi bod o’r safon uchaf ac mae’r darlithwyr yn rhoi mwy o gefnogaeth i chi. Pe bawn i wedi bod mewn prifysgol, rydw i’n meddwl y byddwn i wedi teimlo’n fwy ynysig.

“Rydw i’n meddwl mai’r foment orau oedd pan gefais i’r llythyr yn dweud ’mod i wedi graddio – pan gefais i hwnnw, roeddwn i ar ben fy nigon. Rydw i wedi bod yn edrych ymlaen at heddiw. Rydw i braidd yn nerfus ond yn falch iawn hefyd. Doeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn i’n cyrraedd mor bell â hyn ond rydw i yma ac yn cael gradd.”

Graddiodd Annabel Cox, 28 oed ac o’r Barri, gyda Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu, cwrs y mae’r Coleg yn ei gynnal gyda Phrifysgol Gorllewin Llundain.          

“Mae astudio yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn wallgof,” dywedodd Annabel. “Mae wedi bod yn anodd ar adegau, ac yn heriol, ond mae hefyd wedi newid fy mywyd i. Rydw i wedi cyfarfod pobl a dysgu pethau nad oeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn i’n ei wneud.

“Uchafbwynt y cyfan yw’r seremoni heddiw. Dyma’r diwedd, y cyflawni a chyfle i ddathlu beth rydyn ni wedi’i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dyna’r foment orau yn sicr.                             

“Mae staff y Coleg wedi bod yn gefnogol iawn – maen nhw wedi bod yn wych. Rydw i mor falch ac yn emosiynol iawn; rydw i’n falch iawn, iawn. Mae gen i fab deg oed a doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i wedi gallu gwneud hyn, ond fe fyddwn i’n dweud wrth unrhyw un: rhowch gynnig ar Radd Sylfaen – fe allwch chi wneud e ac mae’n wych!”

Dywedodd Pennaeth CAVC Kay Martin: “Mae gweld ein myfyrwyr ni’n graddio gyda’r cymwysterau Addysg Uwch roedden nhw eu heisiau, a hefyd y sgiliau maen nhw wedi’u dysgu ar hyd y daith, yn fy ngwneud i a’m cydweithwyr i gyd yn y Coleg yn eithriadol falch. Mae llawer ohonyn nhw wedi dychwelyd at fyd addysg ar ôl cyfnod allan ohono ac mae honno’n her ynddi’i hun. Mae’n dangos faint o ymrwymiad ac ymroddiad sydd eu hangen ac maen nhw wedi llwyddo i wneud hynny. 

“Mae ein graddedigion ni’n ein gadael yn bobl dalentog a dysgedig a does gen i ddim amheuaeth y byddan’ nhw’n mynd ymlaen i gyrraedd eu nod. Rydw i’n edrych ymlaen at glywed eu holl straeon llwyddiannus yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.”