Cyn-fyfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Aqeelah, wedi graddio ac ennill gwobr

27 July 2016

Cyn-fyfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Aqeelah, wedi graddio ac ennill gwobr

Mae cyn-fyfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Aqeelah Qadir, wedi graddio o brifysgol gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf a gwobr, er gwaetha’r ffaith nad oedd dim yn draddodiadol am ei siwrnai at raddio.

Daeth Aqeelah i CCAF i astudio Diploma AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifo) cyn symud ymlaen i wneud gradd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Trwy wneud hynny, hi oedd y ferch gyntaf o’i theulu Prydeinig/Pacistanaidd i fynd i brifysgol a gwrthod y briodas wedi’i threfnu yr oedd gan ei thad mewn golwg ar ei chyfer.

Roedd yn byw mewn lloches yng Nghaerdydd cyn cofrestru ar ei chwrs. Penllanw’r cwrs hwnnw yw ei gweld yn graddio ac yn ennill gwobr Myfyriwr Cyfrifo a Chyllid y Flwyddyn Met Caerdydd a gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Ysgol Reolaeth Caerdydd. Mae’r gamp yma’n gymaint mwy pan ddown i ddeall bod Aqeelah wedi colli dwy flynedd o addysg, yn 11 oed, pan symudodd o fyw gyda’i thad Prydeinig i ymuno â’i mam ym Mhacistan.

Dywedodd Aqeelah, sy’n chwech ar hugain oed ac wedi bod yn byw gyda’i brodyr yn Birmingham ers cwblhau ei hastudiaethau: “Addysg uwchradd ydi’r addysg bellaf mae merched fy nheulu i wedi’i chael ac roedd hynny’n fy mhoeni i, oherwydd roeddwn i’n gwybod bod merched yn mynd i brifysgolion, felly pam ddim fi? Roedd yn uchelgais gen i erioed i raddio.

“Roedd fy mam, Rashida Begum, wir eisiau i mi astudio ac felly roedd hi’n gefnogol iawn i mi yn ystod fy mywyd academaidd. Pan oeddwn i’n 11 oed, fe es i i Bacistan i fyw, ac roedd bwriad i mi briodi yn y DU pan oeddwn i’n 18 oed, ond diolch i Allah ac i ewyllys gref fy mam, fe hawliodd hi gystodaeth ohona i.

“Roeddwn i’n credu y gallwn i brofi fy hun ac fe wnes i ddal i fyny a chwblhau fy addysg uwchradd gyda gradd gyfartalog o 87%.”

Oherwydd cyflawniadau gwych Aqeelah, derbyniodd anrhydedd y wobr i fyfyriwr gorau ei blwyddyn yn yr ysgol. Roedd hynny’n ysgogiad iddi fod eisiau mynd ymlaen i addysg bellach. Gyda chefnogaeth ei mam, dychwelodd i fyw i’r DU gyda’i thad a’i brodyr.                                                               

“Roedd yn sioc i mi nad oedd fy nhad eisiau i mi astudio, ond aros gartref a gwneud y gwaith tŷ. Roedd e dal eisiau fy ngorfodi i i briodi,” dywedodd Aqeelah. “Fe wnes i ddianc i Gaerdydd i fyw yn lloches Cymorth i Ferched BAWSO am ddeng mis cyn symud i mewn gyda fy mrawd, Rizwan Qadir, oedd yn astudio Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd.

“Pan wnes i ymuno â Choleg Caerdydd a’r Fro i astudio tuag at fy Niploma AAT mewn Cyfrifeg, roeddwn i’n gweithio fel glanhawraig i ’nghefnogi fy hun. Roeddwn i wir yn meddwl bod fy mrwydr i drosodd pan wnes i ymuno â’r brifysgol oherwydd roeddwn i wedi breuddwydio am hynny er pan oeddwn i’n ferch fach, felly roeddwn i’n gwybod y byddwn i’n dal ati i weithio i gefnogi fy mreuddwyd.”

Er bod ei brawd wedi symud i Birmingham, arhosodd Aqeelah yn y brifysgol, ac roedd yn her ymdopi ar ei phen ei hun i ddechrau. Ond dyfalbarhaodd ac erbyn hyn mae wedi graddio ac ennill gwobr. Mae’n gobeithio gallu gweithio’n ddigon caled i gefnogi ei mam yn ariannol - mam sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth ac arweiniad cyson iddi.         

Dywedodd Aqeelah: “Rydw i’n nerfus ond yn edrych ymlaen at ddechrau ar fy rôl 18 mis gyda Grŵp Admiral. Rydw i’n hapus iawn a bydd yn grêt dod yn ôl i Gaerdydd, lle rydw i’n teimlo mor gyfforddus, a phawb mor gyfeillgar. Yma mae fy ffrindiau i.”