Dathlu llwyddiant y myfyrwyr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

14 December 2015

Dathlu llwyddiant y myfyrwyr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Arddangosodd Coleg Caerdydd a’r Fro waith caled a llwyddiant ei fyfyrwyr gyda noson wobrwyo ddisglair ar Gampws newydd y Coleg yng Nghanol y Ddinas.

Dyma’r tro cyntaf i Noson Wobrwyo Flynyddol y Coleg gael ei chynnal yn y Coleg ei hun. Cynhaliwyd y seremoni fawreddog ar gampws newydd gwerth £45m Coleg Caerdydd a’r Fro yng Nghanol y Ddinas, a agorodd ei ddrysau i fyfyrwyr ym mis Medi. Mynychwyd y seremoni gan dros 300 o bobl o fusnesau lleol, darparwyr addysg a’r gymuned a chafodd 20 o fyfyrwyr a sefydliadau partner y Coleg eu cydnabod am eu hymdrechion a’u cyfraniad i fywyd y Coleg.

Cafodd enillwyr y gwobrau a’u gwesteion eu croesawu gyda diodydd a bwyd powlen blasus yn y bwyty, Y Dosbarth, ar y pumed llawr, tra oedd partneriaid y Coleg o fyd busnes ac addysg yn cynnal digwyddiad rhwydweithiol yn y Ganolfan Fusnes ar y Campws. Cafodd y seremoni ei hun ei chynnal yn yr Atriwm trawiadol ar Gampws Canol y Ddinas, ble cafodd y gwesteion eu diddanu gan berfformiad Promenâd mentrus NoFit State Circus wrth iddynt arddangos eu sgiliau ar raffau sidan oedd yn hongian o do'r Campws, sydd ag uchder o 30m. Arweinydd y noson oedd Jason Mohammad, cyn-fyfyriwr yn y Coleg. 

Yn ogystal â dathlu llwyddiannau blwyddyn academaidd 2014-15 (gweler y rhestr lawn o enillwyr isod), roedd y noson wobrwyo hefyd yn tynnu sylw at y manteision o ddewis coleg Addysg Bellach fel CCAF. Mae pob un o’r myfyrwyr gafodd eu cydnabod wedi mynd ymlaen i ddilyn cyrsiau prifysgol, neu i’r lefel nesaf yn y Coleg neu yn eu gyrfaoedd.

Dywedodd Mike James, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Caerdydd a’r Fro: “Rydw i’n llongyfarch pob enillydd yn wresog iawn. Mae hi wedi bod yn wych cael dathlu eu llwyddiannau nhw.

“Mae’r Noson Wobrwyo Flynyddol yn ffordd ragorol o’n hatgoffa ni o’r effaith mae dysg yn ei chael a’r cyfleoedd mae’n eu creu. Mae hefyd yn fy atgoffa i o faint o fraint yw gweithio yn y Coleg cyffrous yma.”

Roedd Brian Davies OBE ymysg yr enillwyr - derbyniodd Wobr Cyn-fyfyrwyr y Coleg. Brian, prif weithredwr Tîm Cymru, oedd yn gyfrifol am y tîm o Gymru a lwyddodd i gipio’r nifer mwyaf o fedalau erioed yng Ngemau’r Gymanwlad.

 

Enillodd Joel Ringer, cyn-fyfyriwr Lefel A, y wobr am Gyfraniad i Fywyd y Coleg. Joel, o Benarth, oedd capten cyntaf Academi Rygbi'r Coleg, academi lwyddiannus iawn, a chafodd gyfle hefyd i ddatblygu ei yrfa chwaraeon gyda’r cewri o’r byd rygbi, Toulon. 

Cafodd Gwobr y Pennaeth, sy’n cael ei rhoi i’r myfyriwr sy’n adlewyrchu orau werthoedd y Coleg, naill ai trwy gyflawni, agwedd neu gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol, ei dyfarnu i Adam Litchfield. Mae Adam yn 22 oed ac yn fyfyriwr Ailorffen Lefel 3 o Gaerdydd. Enillodd Fedal Aur yng nghystadleuaeth WorldSkills y DU eleni, gan olygu mai ef yw’r myfyriwr ailorffen gorau yn y DU. Hefyd, enillodd y Wobr Gwasanaethau Trafnidiaeth.

“Rydw i wedi synnu ac yn hapus iawn fy mod i wedi ennill y gwobrau yma,” dywedodd Adam. “Rydw i wedi bod yn dod i’r Coleg ers tua phedair blynedd ac mae pawb wedi fy  helpu i drwy nifer o bethau ac wedi rhoi fy enw i lawr ar gyfer cystadlaethau na fyddwn i wedi meddwl cymryd rhan ynddyn nhw. Roedd ennill y Fedal Aur gyda chymorth fy nhiwtoriaid yn deimlad grêt.  

“Rydw i wedi bod eisiau rhedeg fy musnes fy hun a bod yn fos arnaf i fy hun ers pan oeddwn i yn yr ysgol, ac mae’r Coleg wir yn fy helpu i i gyflawni hyn.”

Roedd y gystadleuaeth rhwng myfyrwyr Busnes a TG y Coleg mor glos eleni fel bod rhaid dewis dau enillydd ar gyfer y categori yma.

Dechreuodd Ella Jenkins, myfyrwraig TG o Gaerdydd, yn y Coleg gyda lefel gwybodaeth sylfaenol iawn mewn cyfrifiadureg ond mae hi wedi mynd yn ei blaen i ennill y graddau gorau posib. Mae hi bellach yn llysgennad STEM ac mae wedi helpu i ddatblygu Gweithdy TG a Rhwydweithio.

“Rydw i’n hynod falch o’r hyn rydw i wedi’i gyflawni - mae’r cwrs wedi bod yn wych ac rydw i wedi dysgu cymaint ers dod i’r Coleg”, dywedodd Ella. “Mae’r tiwtoriaid a’u cymorth wir wedi fy helpu i i ddilyn fy ngyrfa ddelfrydol mewn fforenseg gyfrifiadurol.”

Mae Megan Harrington, hefyd o Gaerdydd, yn astudio Busnes yn CCAF. Fel aelod o’r rhaglen Barod am Yrfa, mae Megan wedi newid yn gyfan gwbl yn ystod ei hamser yn y Coleg. Mae hi wedi cwblhau interniaeth gyda chwmni Freshfields, un o gwmnïau cyfreithiol mwyaf y byd, ac mae hi’n mynd ymlaen i wneud Gradd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Greenwich.

“Petaech chi wedi dweud wrtha i ar ddechrau’r cwrs y byddwn i’n ennill y wobr yma ac yn cyflawni popeth rydw i wedi’i gyflawni, ’fyddwn i ddim wedi eich credu chi,” meddai Megan. “Mae’r cwrs wedi rhoi cymaint o hyder i mi, ac roedd cael yr interniaeth gyda chwmni Freshfields yn Llundain o fudd mawr i mi - rydw i’n mynd atyn nhw eto ym mis Chwefror i gwblhau interniaeth arall.”

Enillodd Connor Marks y Wobr Prentisiaeth. Dechreuodd Connor, o’r Barri, yn CCAF fel myfyriwr llawn amser ond nid oedd hynny’n gweithio iddo, felly penderfynodd ddilyn prentisiaeth. Roedd yn rhagori er ei fod yn gwella ar ôl damwain beic modur ddifrifol, ac mae Connor bellach wedi sefydlu ei siop trin gwallt ei hun, Connor’s Universal Hair Studio, yn y Barri. Fe ariannodd Connor y busnes ei hun a bellach mae’n cyflogi prentis o CCAF ei hun. 

“Rydw i’n ddiolchgar iawn am y wobr yma” meddai Connor. “Rydw i’n hynod ddiolchgar o gael fy ystyried am y wobr a chael gwahoddiad i’r digwyddiad yma ar y campws - mae’r adeilad yn hyfryd!”

Enillodd Lewis Richmond, hefyd o’r Barri, y Wobr Awyrofod. Mae Lewis, sy’n fyfyriwr eithriadol, yn astudio BSc (Anrh) mewn Peirianneg Awyrennau ac mae ei ddyddiadur a’i bortffolio wedi cael eu defnyddio fel esiampl ragorol o arfer da.

“Rydw i’n hapus iawn,” meddai. “Rydw i’n gwneud fy ngwaith er fy mwyn i oherwydd rydw i eisiau cael y gorau o’r addysg sydd ar gael i mi. ’Wnes i erioed feddwl am ennill gwobrau. Mae’n fonws ac yn hyfryd. 

“Mae’r cwrs yn wych ac mae’r tiwtoriaid i gyd wedi bod yn gymaint o gymorth. Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod yn lle bach hyfryd i ddysgu.”

Enillwyd y Wobr Diwydiannau Creadigol gan Claudia Fredriksen o Gaerdydd. Mae’n cael ei chanmol fel ‘un o fil’ gan ei thiwtoriaid. Mae Claudia, sy’n astudio Celf a Dylunio, wedi defnyddio ei hamser yn CCAF i ganolbwyntio ac ymdopi â rhai o’r heriau mawr mae hi wedi’u hwynebu yn ei bywyd. 

“Fe gefais fy synnu braidd pan enillais i’r wobr - rydw i wedi caru celf erioed; rydw i wastad wedi gwneud celf,” meddai Claudia. “Rydw i eisiau dweud ‘diolch yn fawr’ wrth yr holl athrawon a’r tiwtoriaid. Rydw i wedi mwynhau fy amser yn y Coleg ac rydw i’n dal i fwynhau!

“Fe fyddwn i wrth fy modd yn bod yn artist tatŵs, dyna ydi fy mreuddwyd i erioed, ac fe fydd y cwrs yma’n fy helpu i i wireddu hynny.”

Roedd sefydliadau partner y Coleg, Deloitte, Grŵp Gwalia a The Vale Resort and Spa, yn cael cydnabyddiaeth hefyd am eu dulliau arloesol o ddysgu seiliedig ar waith a’u hymdrechion ar ran y Coleg i roi’r cychwyn gorau posib i’r myfyrwyr yn eu gyrfaoedd.

Cafodd y digwyddiad ei gefnogi gan amrywiaeth eang o noddwyr, gan sicrhau bod y Coleg yn gallu cydnabod llwyddiannau’r dysgwyr mewn steil. Byddai CCAF yn hoffi diolch i Capital FM, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Circle IT a Phrifysgol De Cymru am helpu i sicrhau bod y noson wobrwyo yn llwyddiant.

Categori'r Wobr

Enillydd

Cwrs

Lefel A a TGAU

Andrew Gwynne

Lefel A

Awyrofod

Lewis Richmond

BSc (Anrh) Peirianneg   Awyrennau

Amgylchedd   Adeiledig

Aaron Horrobin

Teilsio Waliau a Lloriau Lefel 2

Busnes a TG

Ella Jenkins

Diploma   Estynedig ar gyfer Ymarferwyr TG

Busnes a TG

Megan   Harrington

Diploma   Estynedig mewn Busnes

Diwydiannau   Creadigol

Claudia   Fredriksen

Diploma   Estynedig BTEC mewn Celf a Dylunio

Addysg a   Hyfforddiant

Victoria   Westcott

TAR mewn PCET

Peirianneg ac Amgylchedd

Michael O’Donovan

Prentis Trydan

Astudiaethau   Sylfaen

Delroy Stewart

 

Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Elizabeth   O’Conners

Gwallt a   Harddwch Hanfodol

Iechyd, Gofal   Cymdeithasol a Gofal Plant

Ceri Bailey

Diploma   Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lletygarwch a   Thwristiaeth

Benoit Kamdem

Diploma Lefel   2 mewn Lletygarwch

Chwaraeon a   Gwasanaethau Cyhoeddus

Lloyd Martin

Gradd Sylfaen   mewn Hyfforddiant Chwaraeon

Gwasanaethau   Trafnidiaeth

Adam   Litchfield

Ailorffen Lefel   3

Gwobr Oedolion   a Chymuned

Sudhuf Khan

Mynediad a Sylfaen Oedolion

Gwobr   Prentisiaeth

Connor Marks

Prentisiaeth   Sylfaen mewn Trin Gwallt

Gwobr Entrepreneuriaeth

Jamie O’Brien

Diploma Lefel   3 mewn Busnes

Gwobr Addysg   Uwch

Spencer Penn

Gradd Sylfaen   mewn Cerameg

Gwobr Cyswllt   Ysgol

Jessie   Rowlands

Gwallt a   Harddwch a Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwobr Busnes a   Phartner

Deloitte

 

Gwobr Busnes a   Phartner

Grŵp Gwalia

 

Gwobr Busnes a   Phartner

The Vale   Resort and Spa

 

Gwobr Cyn-fyfyrwyr

Brian Davies   OBE

 

Cyfraniad i Fywyd   y Coleg

Joel Ringer

Lefel A

Gwobr y   Pennaeth

Adam   Litchfield

Ailorffen   Lefel 3