Our News

11 July 2017

Llwyddiant dysgu teuluol yn helpu Nutica, myfyriwr yn CAVC, i ennill gwobr bwysig

Mae mam a adawodd Romania a symud i Gymru i chwilio am fywyd gwell iddi hi a’i theulu wedi ennill gwobr bwysig am ei champ ym maes addysg oedolion.

Symudodd Nutica, 34 oed, a’i merch Lulia, 5 oed, i Gaerdydd ym mis Mawrth 2016. Roedd Nutica yn siarad ychydig o Saesneg ond nid oedd ei merch yn siarad rhyw lawer, felly roedd yn
anodd integreiddio i’r gymuned leol.

Dechreuodd eu taith ddysgu pan wnaethant ymuno â’r cwrs Teuluoedd yn Dysgu Gyda’i Gilydd yn Ysgol Gynradd Radnor. Helpodd y cwrs y ddwy i gyfarfod â theuluoedd eraill oedd yn yr un sefyllfa â nhw tra’n datblygu eu sgiliau Saesneg.

Rhoddwyd cymorth ac arweiniad gan diwtoriaid a chynyddodd hyder y ddwy. Helpodd y cwrs nhw i wneud ffrindiau a dysgu mwy am fywyd ac addysg yng Nghymru.

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn Rhagfyr 2016, roedd Nutica eisiau parhau i ddysgu. Mynychodd ddiwrnod agored yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a chafodd le ar y cwrs Gweinyddu Busnes Lefel 2.

Mae Nutica bellach yn astudio ac yn gweithio fel cynorthwyydd bwyd a diod mewn gwesty. Ym mis Medi, bydd yn dechrau gweithio tuag at gymhwyster Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ac mae’n ystyried gyrfa yn rheoli gwestai neu ddigwyddiadau, neu hyd yn oed waith gyda’r heddlu.  

Mae Nutica wedi ennill y categori Dysgu Teuluol yng Ngwobrau Ysbrydoli! 2017 i gydnabod ei chyflawniad dysgu.             

Dywed: “Roeddwn i’n meddwl mai rhywbeth sy’n digwydd pan rydych chi’n ifanc yw addysg – nid rhywbeth rydych chi’n ei wneud yn 34 oed. Rydw i wedi synnu o ennill y wobr yma ond, ar yr un pryd, rydw i’n hapus iawn.     

“Pan ddechreuodd fy merch i yn Ysgol Gynradd Radnor yng Nghaerdydd fe ddywedodd menyw yno wrtha’ i am y cwrs Teuluoedd yn Dysgu Gyda’i Gilydd. Gofynnodd oeddwn i eisiau mynd iddo ac fe wnes i feddwl ‘Pam lai? Bydd o help i mi a fy merch gydag iaith’.

“Pan wnaethon ni ddechrau, dim ond lliwiau a sut i gyfrif o un i ddeg yn Saesneg oedd fy merch yn ei wybod. Nawr mae’n siarad Saesneg yn well na fi, gydag acen Caerdydd! Rydw i’n falch iawn ohoni! Mae’n dweud ei bod eisiau bod yn athrawes pan mae’n hŷn.      

“Fe wnes i ffrindiau gyda mamau eraill yn y grŵp ac fe wnaethon ni gefnogi ein gilydd a dysgu sut mae addysg yn wahanol yng Nghymru. Wrth i ni ddod i ddiwedd y cwrs, roeddwn i’n gwybod ’mod i eisiau parhau i ddysgu. Rydw i hefyd yn gobeithio bod hyn yn esiampl dda i fy merch.

“Gan ’mod i’n gweithio oriau hir, roedd yn anodd iawn i mi ddod i’r dosbarth yn y boreau yn aml iawn, ond roeddwn i’n gweld pa mor hapus oedd fy merch i bob tro roedden ni’n cael gwers deuluol ac roeddwn i’n gwybod nad oeddwn i’n gallu ei siomi.”

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn cael eu cynnal bob blwyddyn cyn yr Wythnos Addysg Oedolion, i ddathlu cyflawniadau’r dysgwyr eithriadol yng Nghymru sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad ac egni nodedig i ddysgu; yn aml yn wyneb amgylchiadau anodd, yn ogystal â chyflogwyr sy’n hybu dysgu yn y gweithle. 

Wedi’i threfnu gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru gyda chefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, mae’r Wythnos Addysg Oedolion eleni’n cael ei chynnal rhwng 19eg a 25ain Mehefin ac mae’n dathlu dysgu gydol oes; boed yn ddysgu seiliedig ar waith, fel rhan o gwrs addysg cymunedol, mewn coleg, prifysgol neu ar-lein. Wrth ddathlu 26 o flynyddoedd o fodolaeth, y nod yw hybu’r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael i ddysgwyr sy’n oedolion; o gyfrifiaduron a gofal plant i fusnes ac ieithoedd.    

Yn Romania, roedd Nutica wedi bod yn gweithio ym maes trafnidiaeth, yn canfod tryciau i gludo nwyddau i bob cwr o’r byd. Roedd yn gwybod ble’r oedd Cymru a Chaerdydd ar y map ond nid oedd wedi bod yn y DU o’r blaen, ond mae’n dweud ei bod wedi cael croeso yma.

“Rydw i wedi cael cymaint o help gan gymuned Cymru. Os oedd gen i broblem neu ddim yn gwybod rhywbeth, roedd pawb mor barod i helpu yn ysgol fy merch, yn y gwaith neu yn y coleg.”

Wrth siarad am Wobrau Ysbrydoli!, dywedodd y Gweinidog ar gyfer Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: “’Dyw dysgu ddim yn stopio pan rydych chi’n gadael yr ysgol. Mae enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! eleni’n profi pa mor bwerus y gall dysgu ffurfiol ac anffurfiol fod mewn unrhyw oedran, gyda straeon ysbrydoledig am bobl o wahanol gefndiroedd ledled y wlad yn goresgyn rhwystrau i greu bywydau newydd. Fe hoffwn i eu llongyfarch nhw i gyd ar eu cyflawniadau nodedig.               

“Drwy gydol yr Wythnos Addysg Oedolion, rydyn ni eisiau annog oedolion ledled Cymru i ganfod mwy am eu hopsiynau gyrfaol a sgiliau drwy ymuno ag un o’r digwyddiadau am ddim niferus i ddysgwyr yn eu hardal. Hefyd gall dysgwyr fynd i’r Porth Sgiliau i gael cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd, os ydynt eisiau gwella eu sgiliau a’u cyflogadwyedd neu fynd yn ôl i’r gwaith."

Dywedodd David Hagendyk, Cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru: “Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dangos sut gall dysgu newid bywydau. Gobeithio bod pobl yn teimlo’n galonogol ar ôl clywed straeon yr enillwyr ac y byddant yn manteisio i’r eithaf ar yr Wythnos Addysg Oedolion er mwyn cymryd rhan mewn cyfleoedd lleol – os ydych chi mewn rhigol, eisiau gwneud newid neu eisiau mireinio eich sgiliau, gall yr Wythnos Addysg Oedolion fod yn hwb delfrydol i’ch helpu i wella eich sefyllfa bresennol drwy ddysgu.”

Am fwy o wybodaeth am yr Wythnos Addysg Oedolion, ewch i Borth Sgiliau Llywodraeth Cymru i Oedolion yn www.careerswales.com/skillsgateway, ffoniwch 0800 028 4844 neu dilynwch @skillsgatewaycw