Our News

11 August 2017

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro’n cynnig cwrs newydd i sicrhau peirianwyr sifil, syrfewyr meintiau a phenseiri’r dyfodol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro’n lansio cwrs newydd i helpu pobl i osod y sylfeini ar gyfer gyrfa ym maes rheoli prosiectau ac ochr peirianneg sifil o’r diwydiant adeiladu. 

Nod y Diploma Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig sy’n flwyddyn o hyd yw rhoi darlun ehangach i bobl o’r diwydiant adeiladu a darparu porth i Addysg Uwch.

Mae’r pwnc yn ddelfrydol i fyfyrwyr sydd am ddatblygu gyrfa fel pensaer, syrfëwr adeiladu, rheolwr adeiladu, peiriannydd sifil, syrfëwr meintiau neu unrhyw yrfa broffesiynol arall yn y sector.  Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o feysydd pwnc, fel adeiladu cynaliadwy, mathemateg, gwyddoniaeth a deunyddiau ym maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, technoleg adeiladu, manylu graffigol, rheoli prosiectau, tir fesur a chyfraith eiddo.

Mae’r cwrs wedi’i gysylltu â’r rhaglen ‘Barod am Yrfa’ Meddyliwch am Adeiladu. Elusen yw Barod Career Ready ledled y DU sy’n cysylltu cyflogwyr gydag ysgolion a cholegau er mwyn paratoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith. Gall myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro wneud cais i ymuno â’r rhaglen i redeg ochr yn ochr â’u cwrs, ymweliadau gweithle ac interniaethau

Nod Rhaglen Lefel 3 Meddwl am Adeiladu yw mynd i’r afael â phrinder sgiliau yn y diwydiant adeiladu. Mae’r Sefydliad Siartredig Adeiladu’n amcangyfrif y bydd angen i’r diwydiant ganfod tua 224,000 o recriwtiaid newydd ledled y DU rhwng 2016 a 2017.

Mae dau gwmni blaenllaw, Wates ac Arcadis wedi ardystio’r cwrs a byddant yn cynnig lleoliadau gwaith, ymweliadau â safleoedd ac interniaethau yn ystod yr haf i bob dysgwr ar gwrs Diploma Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig, Coleg Caerdydd a’r Fro.

Dywedodd Tracy Bird Cydlynydd Rhaglen ‘Barod am Yrfa’ Coleg Caerdydd a’r Fro: “Mae mwyafrif y bobl yn credu pe baech yn mynd i safle adeiladu y byddwch ond yn gweithio fel adeiladwr - tueddant i feddwl am yr ogwydd adeiladu ac nid am elfennau peirianneg mewn adeiladwaith. Mae llawer mwy i’r diwydiant na hynny. Rhaid i syrfewyr meintiau reoli pob cost sy’n gysylltiedig â phob prosiect adeiladu a pheirianneg sifil o’r cychwyn i’r diwedd, er enghraifft.

“Bydd y cwrs hwn yn rhoi darlun llawnach o’r diwydiant. Fe’i cynlluniwyd gan Raglen ‘Barod am Yrfa’ gan weithio gyda phobl o bob cwr o’r sector adeiladu - mae Wates ac Arcadis wedi cytuno i dderbyn 30 o bobl, i dalu eu ffioedd rhaglen ‘Barod am Yrfa’ ac i ddarparu mentoriaid ac interniaethau.

“Dyma gyflwyniad perffaith i amrywiaeth dipyn ehangach o gyfleoedd yn y diwydiant adeiladu nag y mae llawer yn ymwybodol ohono.”

Dywedodd Simon Page, Rheolwr Rhanbarth Barod am Yrfa yn y De Orllewin: “Mae Tîm ‘Barod am Yrfa Coleg Caerdydd a’r Fro yn enghraifft berffaith o sut gall cyflogwyr ac addysgwyr gydweithio â’i gilydd. Bydd dysgwyr sy’n dilyn rhaglen Barod am Yrfa’r Coleg yn cael cipolwg ar y diwydiant, yn magu profiad ac yn meithrin cysylltiadau fydd yn cael effaith gadarnhaol arnynt, yn y presennol a’r dyfodol.

“Ceir cyfle i gyflogwyr sy’n cefnogi ymwneud yn uniongyrchol â dysgwyr, i ddatblygu’r sgiliau a’r agweddau y byddant eu hangen gyda chyflogwyr yn y dyfodol. Mae rhaglen ‘Barod am Yrfa’ yn falch iawn o gael gweithio mewn partneriaeth â CCF ar y rhaglen ‘Meddwl am Adeiladu’ i ennyn diddordeb diwydiant sy’n hanfodol i Gymru a thu hwnt.”

Am fwy o wybodaeth am y Diploma Lefel 3 mewn  Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig blwyddyn o hyd, ewch at http://www.cavc.ac.uk/en/coursepage?uio_id=99758