Courses

Full Time

Children's Care Learning and Development CACHE (Welsh Medium) Level 2Cardiff

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant CACHE (cyfrwng Cymraeg)

Mae’r cwrs Lefel 2 hwn mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn eich paratoi i weithio gyda babanod, plant a phobl ifanc ar lefel oruchwyliol. Gall hyn fod mewn amrywiaeth o leoliadau ac amgylcheddau yn y sector Gwasanaethau Plant, e.e. meithrinfeydd preifat, ysgolion, Cychwyn Cadarn, Dechrau’n Deg, a chlybiau cyn ac ar ôl ysgol. Mae’r cwrs yn cynnig cipolwg ar weithio gyda phlant o adeg eu geni hyd at 16 mlwydd oed, a byddwch yn treulio cyfnodau mewn lleoliadau gwaith yn rheolaidd.

 

Sylwch: bydd myfyrwyr yn treulio tua 15 awr yr wythnos yn y coleg a 2 ddiwrnod mewn lleoliad gwaith - **gall yr oriau newid.

This course in Children's Care Learning and Development (CCLD), Level 2 prepares you to work with babies, children and young people in a supervised capacity.  This could be in a range of settings and environments within the sector of Children's Services e.g. private nurseries, schools, Sure Start, Flying Start, Before & After School clubs.  The course offers an insight into working with children from birth to 16 years of age and you will undertake regular work placements.

Note; Students spend approximately 15 hours per week in college plus 2 days at placement - **hours are subject to change.

Apply Now! » View full course sheet »